Jesteś tutaj: Aktualności Rada Regionów » Sukcesy legislacyjne Lewiatana 2017-2018
Aktualności Rada Regionów

Sukcesy legislacyjne Lewiatana 2017-2018
23.01.2019

Wybrane sukcesy legislacyjne
Konfederacji Lewiatan – 2017/2018

 

Antyoptymalizacyjna nowelizacja podatków dochodowych
W tzw. dużej nowelizacji CIT Ministerstwo Finansów planowało objęć ograniczeniem w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne po przekroczeniu limitu 1,2 mln zł. Konfederacja Lewiatan z sukcesem zabiegała, aby forsowane przez MF ograniczenia, stosowane były wyłącznie w transakcjach dokonywanych z podmiotami powiązanymi. Podniesiony został limit stosowania ograniczeń z 1,2 mln zł do 3 mln zł i wyłączono część kosztów objętych limitowaniem.
 
Likwidacja górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Obecnie składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacana jest do kwoty limitu, tj. 30 krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Rząd w listopadzie 2017 r. przedstawił projekt likwidujący ten limit. Dzięki działaniom Konfederacji Lewiatan wprowadzono do ustawy poprawkę dot. vacatio legis określając jej wejście w życie na 1 stycznia 2019 r. Prezydent w styczniu 2018 r. odmówił podpisania ustawy i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. W uzasadnieniu wskazał m.in. argumenty Konfederacji Lewiatan dotyczące braku realnych konsultacji społecznych projektu.

Ograniczenie handlu w niedziele
Konfederacja Lewiatan aktywnie uczestniczyła w procesie legislacyjnym dotyczącym obywatelskiego projektu popieranego m.in. przez NSZZ Solidarność. Wynikiem prac jest projekt, który zakłada stopniowe ograniczanie handlu w niedziele oraz wyłączenie spod ograniczeń logistyki oraz
e-commerce. W maju 2018 r. Konfederacja Lewiatan złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w zbadanie zgodności z Konstytucją tej ustawy.

100% odliczenia z tytułu ulgi B+R
W 2015 r. Konfederacja Lewiatan zapoczątkowała dyskusję na temat konieczności wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego ulgi podatkowej na działalność badawczo – rozwojową. Zakładany cel został zrealizowany. Wysokość wsparcia obowiązująca od 2018 r. oraz katalog kosztów kwalifikowanych, są realizacją postulatów i propozycji przedstawionych przez Konfederację Lewiatan.
 
Podatek od sprzedaży detalicznej
Konfederacja Lewiatan zabiegała o niewprowadzenie dodatkowego podatku obejmującego sprzedawców detalicznych prowadzących sprzedaż na rzecz konsumentów. Kwota podatku miała wynosić od 0,8 proc. do 1,4 proc. przychodów. Opinie i argumenty Konfederacji Lewiatan były podstawą do wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania w sprawie zbadania propozycji wprowadzenia podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej z unijnymi przepisami dotyczącymi stosowania pomocy publicznej. Komisja Europejska wydała decyzję nakazującą Polsce zaprzestanie poboru podatku. W wyniku nowelizacji ustawy w 2017 r. podatek nie był pobierany.

Zmiana zasad wydawania zaświadczeń A1 dla cudzoziemców
Konfederacja Lewiatan przeprowadziła działania we współpracy z rządem i ZUS-em, których efektem jest zmiana zasad dotyczących wydawania zaświadczeń A1. Zaświadczenie A1  potwierdza, iż pracownik podlega polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Co ważne, w praktyce zaświadczenie to ma znaczenie nie tylko w kontekście ubezpieczeń społecznych. Otrzymanie zaświadczenia A1 wpływa również na bezpieczeństwo polskich przedsiębiorców świadczących usługi na terytorium innych państw członkowskich i delegujących do wykonania takich usług obywateli państw trzecich.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK)
W trakcie procedowanego przez stronę rządową projektu o PPK uwzględniono szereg uwag Konfederacji Lewiatan. Zmniejszono zakres obowiązków administracyjnych pracodawców poprzez zwiększenie bezpośrednich kontaktów uczestników z instytucjami finansowym, zmieniono zasady zawierania umów o prowadzenie PPK, wydłużono z 2 do 4 lat okres zbierania przez pracodawców oświadczeń uczestników o opłacaniu składki, przewidziano możliwość zastępowania PPK pracowniczymi programami emerytalnymi.

Pozyskiwanie informacji o niekaralności
Banki i inne instytucje finansowe będą miały prawo do sprawdzenia, czy ich obecni lub przyszli pracownicy nie byli karani za określone typy przestępstw. Umożliwi to ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, którą 28 maja br. podpisał Prezydent RP. Konfederacja Lewiatan postulowała od lat o wprowadzenie tego typu regulacji. Pracodawca będzie mógł żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub już zatrudnionej oświadczenia czy była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za wskazane w ustawie przestępstwa.

« powrót

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl