Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Instytucje publiczne będą wdrażać e-fakturę
11.05.2017

Wdrażanie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez jednostki sfery finansów publicznych będzie głównym tematem tegorocznej edycji konferencji e–ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2017, która odbędzie się 24 maja w Warszawie. Konferencja e–ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2017 (EAB 2017) stanowi platformę wymiany informacji o rządowych planach rozwoju i potrzebach świata biznesu w obszarze e–administracji. Podczas konferencji EAB 2017 będą omawiane aspekty prawne, wyzwania oraz korzyści związane z procesem obsługi elektronicznych faktur w urzędach. Poznamy punkt widzenia przedstawicieli instytucji publicznych, a także dowiemy się, jak powinno wyglądać krok po kroku wdrożenie elektronicznego fakturowania w administracji. Przedstawione zostaną również dobre praktyki w...

więcej »


Głos biznesu w regionach - innowacja, nauka, rozwój
11.05.2017

Zapraszamy na konferencje regionalne poświęcone innowacjom oraz finansowaniu nauki i rozwoju.   Budowanie stabilnej pozycji firmy na rynku, podnoszenie jej wartości wymaga wprowadzenia innowacyjnych technologii, usług oraz programów badawczo–rozwojowych. Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Nowoczesna gospodarka musi stawiać na innowacje, badania i rozwój oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiednich programów i źródeł finansowania. Instytucje kapitałowe, fundacje oraz firmy z otoczenia biznesu oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

więcej »


ZUS przeciwny obniżeniu składek
11.05.2017

Rada Nadzorcza ZUS 10 maja br. opiniowała projekt Ministerstwa Rozwoju z dnia 13 kwietnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którego istotą jest obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne pobieranych od mikroprzedsiębiorców (osób samozatrudnionych) o niskich przychodach (do 60 tys. zł rocznie). Rada negatywnie zaopiniowała projekt pomimo tego, iż przedstawiciele Konfederacji Lewiatan i Pracodawców RP poparli proponowane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany w ustawie uznając, że obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne od osób samozatrudnionych o małych przychodach jest uzasadnione, a jednocześnie nie narusza...

więcej »


O relacjach RODO - e-privacy w Ministerstwie Cyfryzacji
10.05.2017

8 maja w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie z udziałem firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan w sprawie dwóch regulacji, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz usług Over–The–Top, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz projektu rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (e–privacy). Przedstawiciele Kierownictwa Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji, gospodarze spotkania, krótko zreferowali stan prac nad projektem rozporządzenia w sprawie e–privacy oraz plany prac w Radzie UE w perspektywie do końca roku. Uwagi firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, przedstawione w toku spotkania, zmierzały do wskazania największych...

więcej »


Nierówny dostęp do kształcenia zawodowego
10.05.2017

Trzy największe regionalne związki pracodawców zwróciły się z apelem do Marszałka Dolnego Śląska, Cezarego Przybylskiego o wprowadzenie ułatwień w dostępie do kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Organizacje biznesu zwracają uwagę, że prywatni pracodawcy zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o środki unijne w ramach działania 10.4 RPO. Pod apelem podpisali się liderzy Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, Loży Dolnośląskiej BCC oraz Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Pracodawcy postulują, aby Marszałek Cezary Przybylski wprowadził zmiany w działaniu 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego, które umożliwią finansowanie m.in.

więcej »


Umiarkowany wzrost płacy minimalnej w 2018 roku
09.05.2017

Podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku powinna być adekwatna do wzrostu wydajności pracy – uważa Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy czekają na prognozy makroekonomiczne rządu, które posłużą do wypracowania ostatecznego stanowiska w sprawie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. – W tym roku płaca minimalna wynosi 2 tys. zł. Przy średnim wzroście wydajności pracy rzędu dwóch procent i dwuprocentowej inflacji optymalna byłaby podwyżka rzędu 80 zł. Pamiętajmy, że bezrobocie jest rekordowo niskie, ale prawdziwym problemem jest mała aktywność zawodowa. Spośród 31,5 mln dorosłych Polaków pracuje tylko 16,3 mln osób. Zbyt duża podwyżka płacy minimalnej utrudni aktywizację osób o niskich kwalifikacjach, szczególnie w biednych regionach, ponieważ...

więcej »


Krótszy czas pracy dla rodziców małych dzieci to zły pomysł
08.05.2017

Skrócenie o godzinę czasu pracy jednemu z rodziców dzieci do 10 roku życia nie przyczyni się do lepszego godzenia życia zawodowego z rodzinnym, wpłynie natomiast negatywnie na organizację pracy – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając poselski projekt zmian Kodeksu pracy. Projekt zakłada, iż czas pracy pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka do ukończenia przez nie 10 lat, nie będzie mógł przekraczać 7 godzin. Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Ponadto, jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z takiego uprawnienia będzie mogło korzystać jedno z nich. Autorzy projektu nie analizują skutków takiej zmiany dla organizacji pracy oraz...

więcej »


Wyłączność danych i wyłączność rynkowa na tle systemu patentowego
08.05.2017

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno–informacyjnym z Panią dr Żanetą Pacud z Uniwersytetu Jagiellońskiego nt.: „Wyłączność danych i wyłączność rynkowa na tle systemu patentowego i SP. W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia: wyłączność danych i wyłączność rynkowa jako instrumenty prawnej ochrony leków  innowacyjnych;zasady wyłączności danych i wyłączności rynkowej w prawie Polski i Unii Europejskiej (leki referencyjne, leki sieroce, leki i zastosowania pediatryczne);zależności pomiędzy wyłącznością danych i wyłącznością rynkową a patentami i...

więcej »


Wsparcie adaptacyjności firm w PO WER - nowe działanie
05.05.2017

10 maja br. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 zostanie poddany pod dyskusję Komitetu Monitorującego. Planowanych jest kilka istotnych zmian, w tym w zakresie wsparcia adaptacyjności przedsiębiorstw. W projekcie zmian PO WER, w ramach celu 4 Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne wprowadzono następujące cele szczegółowe: Zwiększanie zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, Zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych[1], Zwiększanie zdolności adaptacyjnych firm rodzinnych (MMŚP) poprzez szkolenia...

więcej »


Sposób korzystania z systemu teleinformatycznego - projekt
05.05.2017

Ministerstwo Sprawiedliwości konsultuje projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem sp. z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym. LINK: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298000/katalog/12431358#12431358 Zwracamy się z prośbą o przekazywanie ewentualnych uwag do projektu do Adriana Karkoszki do 15 maja br., na adres akarkoszka@konfederacjalewiatan.pl.  

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl