Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Umiarkowany wzrost płacy minimalnej w 2018 roku
09.05.2017

Podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku powinna być adekwatna do wzrostu wydajności pracy – uważa Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy czekają na prognozy makroekonomiczne rządu, które posłużą do wypracowania ostatecznego stanowiska w sprawie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. – W tym roku płaca minimalna wynosi 2 tys. zł. Przy średnim wzroście wydajności pracy rzędu dwóch procent i dwuprocentowej inflacji optymalna byłaby podwyżka rzędu 80 zł. Pamiętajmy, że bezrobocie jest rekordowo niskie, ale prawdziwym problemem jest mała aktywność zawodowa. Spośród 31,5 mln dorosłych Polaków pracuje tylko 16,3 mln osób. Zbyt duża podwyżka płacy minimalnej utrudni aktywizację osób o niskich kwalifikacjach, szczególnie w biednych regionach, ponieważ...

więcej »


Krótszy czas pracy dla rodziców małych dzieci to zły pomysł
08.05.2017

Skrócenie o godzinę czasu pracy jednemu z rodziców dzieci do 10 roku życia nie przyczyni się do lepszego godzenia życia zawodowego z rodzinnym, wpłynie natomiast negatywnie na organizację pracy – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając poselski projekt zmian Kodeksu pracy. Projekt zakłada, iż czas pracy pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka do ukończenia przez nie 10 lat, nie będzie mógł przekraczać 7 godzin. Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Ponadto, jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z takiego uprawnienia będzie mogło korzystać jedno z nich. Autorzy projektu nie analizują skutków takiej zmiany dla organizacji pracy oraz...

więcej »


Wyłączność danych i wyłączność rynkowa na tle systemu patentowego
08.05.2017

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno–informacyjnym z Panią dr Żanetą Pacud z Uniwersytetu Jagiellońskiego nt.: „Wyłączność danych i wyłączność rynkowa na tle systemu patentowego i SP. W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia: wyłączność danych i wyłączność rynkowa jako instrumenty prawnej ochrony leków  innowacyjnych;zasady wyłączności danych i wyłączności rynkowej w prawie Polski i Unii Europejskiej (leki referencyjne, leki sieroce, leki i zastosowania pediatryczne);zależności pomiędzy wyłącznością danych i wyłącznością rynkową a patentami i...

więcej »


Wsparcie adaptacyjności firm w PO WER - nowe działanie
05.05.2017

10 maja br. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 zostanie poddany pod dyskusję Komitetu Monitorującego. Planowanych jest kilka istotnych zmian, w tym w zakresie wsparcia adaptacyjności przedsiębiorstw. W projekcie zmian PO WER, w ramach celu 4 Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne wprowadzono następujące cele szczegółowe: Zwiększanie zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, Zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych[1], Zwiększanie zdolności adaptacyjnych firm rodzinnych (MMŚP) poprzez szkolenia...

więcej »


Sposób korzystania z systemu teleinformatycznego - projekt
05.05.2017

Ministerstwo Sprawiedliwości konsultuje projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem sp. z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym. LINK: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298000/katalog/12431358#12431358 Zwracamy się z prośbą o przekazywanie ewentualnych uwag do projektu do Adriana Karkoszki do 15 maja br., na adres akarkoszka@konfederacjalewiatan.pl.  

więcej »


Konsultacje ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
05.05.2017

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. LINK: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298001 Celem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest dostosowanie polskich przepisów do przepisów Dyrektywy 2015/849 i zaleceń FATF. Przy pracach projektowych uwzględniono również zalecenia kierowane pod adresem krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przez  Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL, zawarte w raporcie z  przeprowadzonej w 2013 r. ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag...

więcej »


Lewiatan popiera obniżenie składek na ZUS dla małych firm
05.05.2017

Konfederacja Lewiatan popiera zmniejszenie obciążenia najmniejszych przedsiębiorców składkami na ubezpieczenia społeczne, ale zauważa, że będzie to oznaczało obniżenie świadczeń emerytalnych. Istotą projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uzyskujących roczne przychody poniżej 30–krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2017 roku oznacza to 60 000 zł.). Zmiana nie obejmie przedsiębiorców, którzy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej i w związku z tym nie mają obowiązku ewidencjonowania przychodów.Konfederacja Lewiatan popiera kierunek zaproponowanych rozwiązań, ale zauważa , iż konieczne...

więcej »


Europejscy pracodawcy o przyszłości Europy
05.05.2017

Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan wraz z prezydentami organizacji pracodawców wchodzących w skład BusinessEurope dyskutowali o przyszłości Unii Europejskiej, kwestiach związanych z Brexitem oraz stosunkami międzynarodowymi. 5 maja br. na Malcie odbyła się Rada Prezydentów BusinessEurope, największej organizacji pracodawców w Europie. Jedynym polskim członkiem organizacji jest Konfederacja Lewiatan. Spotkanie rozpoczęła dyskusja na temat polityki przemysłowej UE oraz zakresu i roli europejskiego filaru praw socjalnych. Europejscy przedsiębiorcy zgodnie zauważyli, że strategicznym zadaniem Komisji Europejskiej powinno być tworzenie nowych miejsc pracy, a nie mnożenie regulacji. Tematem rozmów były też ważne wydarzenia polityczno–ekonomiczne w państwach członkowskich, takie jak...

więcej »


M. Starczewska-Krzysztoszek w Gazecie Wrocławskiej
05.05.2017

W rozmowie zatytułowanej „Dni wolne odbijają się gospodarce czkawką?, która ukazała się 5 maja br. w „Gazecie Wrocławskiej, dr Małgorzata Starczewska–Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, mówi o tym jaki wpływ na gospodarkę mają dodatkowe dni wolne. http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/dlugi–weekend–odbije–sie–czkawka,12047576/ Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Dolnośląscy Pracodawcy za zlecaniem działań aktywizacyjnych
04.05.2017

Zlecanie działań aktywizacyjnych podmiotom niepublicznym okazało się być jednym z istotnych narzędzi w procesie przywracania bezrobotnych na rynek pracy. Rozwiązanie to przyniosło na Dolnym Śląsku efekty w postaci zatrudnienia ponad 800 osób (z grupy 1510 bezrobotnych oddalonych od rynku pracy), z których blisko 200 utrzymało zatrudnienie ponad 6 miesięcy. Niestety aktywizacja osób bezrobotnych prowadzona przez agencje zatrudnienia ma zostać ograniczona. Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan zabiegają o kontynuowanie realizacji instrumentu zlecania działań aktywizacyjnych w 2017 roku i latach następnych. Aktywizacja osób bezrobotnych prowadzona przez agencje zatrudnienia ma...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl